HOTĂRĀRE nr. 236 din 16 februarie 2006 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor īn domeniul operării staţiilor de radiocomunicaţii

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

Art. 1

(1) Prezenta hotărāre are ca scop stabilirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii de control al persoanelor care operează staţii de radiocomunicaţii din Romānia, precum şi sancţionarea contravenţiilor din domeniul operării staţiilor de radiocomunicaţii.

(2) Reglementarea acestei activităţi are drept scop utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio şi evitarea apariţiei perturbaţii lor electromagnetice.

Art. 2

Constituie contravenţii īn domeniul operării staţiilor de radiocomunicaţii următoarele fapte:

a) operarea īn vederea coordonării activităţii de radiocomunicaţii sau operarea staţiilor de radiocomunicaţii, după caz, aparţinānd serviciilor mobil maritim şi pe căile de navigaţie interioară, fix şi mobil aeronautic, mobil terestru, amator de către persoane care nu deţin ori cărora le-au fost suspendate certificatele de operator de staţii de radiocomunicaţii/autorizaţiile īn serviciul de amator eliberate, īn conformitate cu reglementările īn vigoare;

b) operarea unei staţii de radiocomunicaţii aparţinānd serviciilor mobil maritim şi pe căile de navigaţie interioară, fix şi mobil aeronautic, mobil terestru, amator fără a deţine certificatul corespunzător de operator/autorizaţia īn serviciul de amator, cu excepţia cazurilor prevăzute de reglementările legale īn vigoare;

c) nerespectarea regulilor de procedură a desfăşurării traficului de radiocomunicaţii;

d) transmiterea sau acordarea permisiunii de a transmite semnale ori mesaje neidentificabile de la staţiile de radiocomunicaţii, precum şi de semnale false, īnşelătoare sau alte semnale neautorizate, neemiterea indicativului de apel, cu excepţia cazurilor prevăzute de reglementările legale īn vigoare;

e) intrarea īn legătură cu staţii de radiocomunicaţii care nu sunt corespondenţi autorizaţi ai reţelei, precum şi cu staţii de radiocomunicaţii care nu īşi dau indicativul de apel, cu excepţia situaţiilor de primejdie stabilite prin alte acte normative īn vigoare;

f) transmiterea de corespondenţă cu alt caracter decāt cel prevăzut īn Regulamentul personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii din Romānia şi Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Romānia, emise de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, sau omiterea sesizării organelor competente īn cazul recepţionării acesteia, cu excepţia situaţiilor de primejdie stabilite prin alte acte normative īn vigoare;

g) nerespectarea regulilor privind emisiunile de īncercare şi reglaj, prevăzute īn alte acte normative īn vigoare;

h) interferarea īn mod voit a traficului altor staţii de radiocomunicaţii;

i) nerespectarea normelor privind evidenţa activităţilor staţiilor de radiocomunicaţii;

j) operarea unei staţii de radiocomunicaţii a cărei funcţionare nu este autorizată conform reglementărilor īn vigoare sau care are autorizaţia suspendată;

k) neacceptarea sau obstrucţionarea efectuării controlului de către personalul īmputernicit al Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, īn conformitate cu prevederile legale īn domeniu;

l) neacceptarea sau obstrucţionarea acţiunilor de sigilare, īntreprinse, īn condiţiile legii, de către personalul īmputernicit al Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, a staţiilor de radiocomunicaţii care nu funcţionează potrivit prevederilor legale īn vigoare.

Art. 3

(1)Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează cu amendă, după cum urmează:

a) cele prevăzute la art. 2 lit. a), c) e), f), g) şi i), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.300 lei (RON);

b) cele prevăzute la art. 2 lit. b), d) şi j), cu amendă de la 1.300 lei (RON) la 2.000 lei (RON);

c) cele prevăzute la art. 2 lit. h), k) şi I), cu amendă de la 2.200 lei (RON) la 3.300 lei (RON).

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau īn termen de 48 de ore de la data īncheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcānd menţiune despre această posibilitate īn procesul-verbal.

Art. 4

Amenda se aplică pentru fiecare aparat, echipament sau instalaţie īn parte, iar īn cazul repetării faptelor, agentul constatator poate propune suspendarea autorizaţiei pentru o perioadă de pānă la 6 luni sau retragerea acesteia.

Art. 5

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul īmputernicit al Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

Art. 6

Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7

Prezenta hotărāre intră īn vigoare la 30 de zile de la data publicării ei īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 8

La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se abrogă Hotărārea Guvernului nr. 890/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor īn domeniul radiocomunicaţiilor şi al protecţiei radioelectrice, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 355 din 22 decembrie 1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

-****-

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frāncu

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor,

Zsolt Nagy

p. Ministrul finanţelor publice,

Alice Cezarina Bītu,

secretar de stat

Publicat īn Monitorul Oficial cu numărul 181 din data de 24 februarie 2006